X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فرهنگ رسانه

فصلنامه تحلیلی و پژوهشی ارتباطات اجتماعی

سه‌شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1385 ساعت 03:26 ب.ظ

از ژنو تا تونس و از تونس تا آتن(۴)

در نخستین نشست مشورتی خط عمل شمارة 2، دربارة شیوه‌های کار آن، موضوع‌های زیر طرف توجه خاص قرارگرفتند:

1- چگونگی استفاده از امکانات جمع‌آوری و ذخیره‌سازی اطلاعات، به‌صورت موردنظر «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی».

2- نوع فعالیت‌های تسهیل‌کنندة موردنیاز

3- ضرورت ایجاد زیرگروه‌های تخصصی و موضوعی برای فعالیت‌های موردنظر
در طول این نشست، شرکت‌کنندگان آن، نکات زیر را مورد تأکید قراردادند:

1- تعداد زیادی از دست‌اندرکاران، باید با چگونگی فعالیت‌ها و اقدام‌های پیگیری و اجرای خط عمل شمارة 2 آشناشوند. زیرا این خط عمل تنها جنبة فنی ندارد و مشارکت نهادهای مالی وجماعت‌های کاربران اطلاعات هم درزمینة توسعة تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، ضروری است.

2- فرایند تسهیل پیگیری و اجرای این خط عمل درسطح جهانی، باید با فعالیت‌های مربوط به‌آن درسطح‌های منطقه‌ای و ملی، مرتبط باشد.

3- نشست‌های مشورتی خط عمل‌های مختلف، برای جلب مشارکت هرچه بیشتر دست‌اندر‌کاران در مباحثه‌ها و تباد ل‌نظرهای هرکدام از آن‌ها، باید به‌طور همزمان برگزار شوند.

4- به‌منظور همکاری هرچه بیشتر دست‌اندرکاران در فرایند فعالیت‌های این خط عمل، باید امکانات مشورت از طریق مکتوب نیز فراهم گردند.

5- استفادة وسیع از ارتباطات مستقیم اینترنتی برای مشارکت بیشتر دست‌اندرکاران، بسیار حائز اهمیت است و به‌این منظور باید ابزارهای ارتباطی قابل دسترسی برای همگان، تدارک یابند.

6- تشکیل زیرگروه‌های تخصصی و موضوعی دربعضی زمینه‌ها مفید است. اما هنوز زمان شروع کار آن‌ها فرانرسیده است.

در پایان نشست، براهمیت تصمیم «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی»، راجع‌به جمع‌آوری و ذخیره‌سازی اطلاعات موردنیاز برای پیگیری و اجرای هدف‌های خط عمل‌های مختلف، تأکید گذاشته شد و خاطرنشان گردید که باید طرح‌های ارائه شده دراین زمینه، بررسی و ارزیابی شوند.

 اجراکنندگان و مشارکت‌کنندگان آن‌ها مشخص گردند، طرح‌های قابل اجرا از طرح‌های غیرقابل اجرا تفکیک شوند و تمام آن‌ها نگهداری گردند. طرح‌های مفید در مقوله‌های خاصی طبقه‌بندی شوند، طرح‌های تکراری مجزا گردند و امکانات مشارکت‌های چندجانبه درمورد طرح‌های قابل اجرا، توسعه یابند.

درهمین نشست، نمایندگان «مؤسسة آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی» و دولت فرانسه، طرح‌های ویژة خود دربارة زیرساخت اطلاعات و ارتباطات را ارائه کردند و دبیرکل «اتحادیة بین‌المل ارتباطات دور» هم «کتاب طلایی اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» و «برنامة کلی جمع آوری و ذخیره‌سازی اطلاعات» را معرفی کرد (13)

ت. نشست مشورتی خط عمل شمارة 8: تنوع فرهنگی و هویت، تنوع زبانی و محتوای محلی

اولین نشست مشورتی تسهیل پیگیری و اجرای خط عمل شمارة 8، درمورد «تنوع فرهنگی و هویت، تنوع زبانی و محتوای محلی»، در 12 مه 2006، به‌سرپرستی «یونسکو»، درکاخ ملل، مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، تشکیل شد.

در این نشست، 62 تن از نمایندگان دولت‌ها، سازمان های غیردولتی وابسته به جامعة مدنی، سازمان‌های بین‌الدول و مؤسسات خصوصی، شرکت داشتند. ریاست نشست مذکور را خانم «الیزابت لانگورث»، مدیربخش جامعة اطلاعاتی «یونسکو» و خانم «کاترینا استنو»، مدیربخش سیاست‌های فرهنگی و گفت‌و‌گوی فرهنگ‌ها» در «یونسکو»، به‌عهده گرفته بودند.

هدف‌های اصلی این نشست مشورتی، تسهیل عرضة دیدگاه‌های دست‌اندرکاران برگزاری دو اجلاس عالی ژنو و تونس، دربارة اولویت‌ها و کارشناسی‌های مربوط به خط عمل شمارة 8، تعیین یک گروه هسته‌ای برای تشکیل یک «هیأت چندجانبة» معرف دست‌اندرکاران یادشده، انتخاب تسهیل‌کنندة رسمی، تباد ل‌نظر راجع به طرزکار هیأت مذکور و تقسیم وظایف آن به جند زمینة تخصصی و موضوعی، معرفی شده بودند.

برمبنای هدف‌های موردنظر، اسناد مختلف زیر، ازسوی یونسکو تهیه شده و در اختیار شرکت‌کنندگان نشست مشورتی، قرارگرفته بودند:

1- دستورکار موقت نشست

2- پیشنهادهای اولیه دربارة شیوه‌های کار هیأت چند جانبه و تشکیل زیرگروه‌های تخصصی و موضوعی

3- پیشنهاد طرزکارهای متناوب، براساس زمینه‌های راهبردی

4- تهیة طرح مقررات کار هیأت چندجانبة مأمور تدارک پیگیری و اجرای خط عمل موردنظر.

خانم «الیزابت لانگورث»، درمراسم افتتاح نشست مشورتی، از ضرورت همکاری جمعی برای مشخص‌کردن نتایج موردانتظار از پیگیری و اجرای خط عمل شمارة 8 و منافع حاصل از شیوة کار مبتنی‌ برفعالیت‌های هیأت چندجانبة یادشده سخن گفت. به‌دنبال وی «خانم کاترین استنو»، دربارة اهمیت ارزش گذاری و احترام به تنوع فرهنگی و ضرورت پیشبرد جریان آزاد اندیشه‌ها ازطریق نوشته و تصویر صحبت کرد و رسالت اصلی یونسکو را، کوشش درراه تحقق این دوهدف معرفی نمود.

 او درادامة بیانات خود، یادآور شد که تنوع فرهنگی دربرابر دوچالش قراردارد. تنوع فرهنگی ازیک سو، باید برتأمین همزیستی متوازن و احساس سرور افراد و گروه‌های دارای افق‌های فرهنگی مختلف، از زندگی جمعی در سایة آرامش و صلح پایدار، استوار باشد و ازسوی دیگر شرایط حراست از خلاقیت‌ها، با شکل‌های فراوان آن‌ها درجهت بیان فرهنگ‌ها را فراهم آورد.

 بنابراین، یونسکو خودرا موظف می‌داند برایجاد محیط مناسب برای احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی، به‌ویژه حقوق و آزادی‌های اقلیت‌ها و خلق‌های بومی، کمک کند و از تدارک سیاست‌‌های مطلوب به‌منظور همگرایی و مشارکت تمام شهروندان در فرایندهای فرهنگی، حمایت نماید. به‌همین لحاظ، توجه خاص «یونسکو» به کثرت‌گرایی فرهنگی در همین‌ مسیر، معطوف شده است.

وی سپس دراین زمینه، ازنقش مهم تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، به‌عنوان ابزارهای بیان فرهنگی و گفت و گوی میان فرهنگی در دنیای امروز، سخن گفت و براهمیت کاربرد آن‌ها در راه تحقق هدف‌های خط عمل شمارة 8 تأکید گذاشت. او درپایان سخنان خویش، جایگاه خاص «اعلامیة بین‌المللی یونسکو دربارة تنوع فرهنگی» (مصوب پائیز 2001) رابرای نیل به‌ هدف‌های یادشده، بسیار پراهمیت شناخت.

در ادامة تبادل‌نظرهای نخستین نشست مشورتی خط عمل شمارة8، عده‌ای از شرکت‌کنندگان آن، در مورد ضرورت استفاده از گزارش‌های فعالیت‌های گروه‌های هماهنگ‌کننده و تسهیل‌کنندة خط عمل‌های دیگر، اهمیت تبادل دیدگاه‌ها و تجربه‌های گروه‌های مذکور، شیوه‌های کار هیأت چند جانبه و ایجاد گروه‌های فرعی تخصصی و موضوعی مربوط به آن، مانند زیرگروه‌های «حافظه و میراث»، «محتوای محلی و بیان فرهنگ معاصر»، «تنوع زبانی» و «معرفت‌های بومی»، سخن گفتند.

در پایان نشست مذکور، شرکت کنندگان آن به‌اتفاق آراء، «یونسکو» را به‌عنوان «تسهیل‌کنندة رسمی» خط عمل شمارة 8 انتخاب کردند، طرح مقررات مربوط به شیوة کار هیأت چندجانبه‌ را مورد بررسی قراردادند و متن آن را برمبنای طرح مصوب نخستین نشست مشترک هماهنگ‌سازان و تسهیل‌کنندگان خط عمل‌های مختلف، که در 24 فوریة 2006 در ژنو تشکیل شده بود، تصویب نمودند. (14)

مآخذ

1. Secretary General establishes advisory Group to Assist him in Convening Internet Governance forum. 17 May 2006. New York: United Nations Secretary General,SG/A/ 1006,PI/1717

 

2. Message from the United Nations Secretary- General about the Advisory Group on the Information Society

http://www.intgovfo rum.org/sg- letter-en. html

3. The Internet Governance Forum(IGF)

http://www.intgovfo rum.org

-                                                                            Programme Outline

-                                                                             http://www.intgovfo rum.org/Athens- Outline.htm

-                                                                             4. Ibid

-                                                                             5. United Nations Group on the Information Society(UNGIS) , Terms of Reference as endorsed by the Chief Executives Board for Coordination during its First Regular Session of 2006, on 7 April in Madrid

-                                                                             UNGIS/1/Doc- 3, http://www.ungis. org

-                                                                             6. Ibid

-                                                                             7. Ibid

-                                                                             8. Ibid

-                                                                             9. Ibid

-                                                                             10. International Steps taken to Build Global Information Society: United Nations Agencies to coordinate Implementation of WSIS Plan of Action.

-                                                                             http://www.itu. int/newsroom/ press, 4/8/2006

-                                                                             11. WSIS Implementation by Action Line: Action Line Facilitation Meetings.

-                                                                             http://www.itu. int/wsis/ implementation/ meetings. html

-                                                                             12. Summary Report: Consultation of WSIS Action Lines Facilitators- Moderators. Geneva, 24 February 2006

-                                                                             http://www.itu. int/wsis/ implementation/ meetings. html

-                                                                             13. Summary Report: Consultation on Facilitation of WSIS Action Line C2 On Information and Communication Infrastructure.

-                                                                             Doha (Qatar), 9 March 2006

-                                                                             http://www.itu. int/wsis/ implementation/ meeting.html14. Summary Report; Consultation on Facilitation of WSIS Action Line C8 on Cultural Diversity and Identity, Linguistic Diversity and Local Content, Geneva, 12 May 2006http://www.itu. int/wsis/ implementation/ meeting.html

 

 

 

 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :